مهر ۲۸، ۱۳۹۱

تحقیر زبان ایرانیان توسط تازیانادیان سامی که عبارتند از یهودیت و مسیحیت و اسلام به هر جا لشگر کشی‌ کردند و شمشیر کشیدند فرهنگ و زبان بومی آن مناطق را نابود کردند و همیشه در آغاز از آتش زدن کتابخانه‌ها این کار منحوس و زشت و اهریمنی را شروع کردند.چنانکه در تاریخ‌ها آمده است اعراب روز‌های متمادی کتاب‌های مدائن را میسوزاندند چرا که معتقد بودند تنها کتاب برتر تازینامه( قرآن) است.مسیحیان هم در جنگ‌های ایران و روم در ارمنستان چندین بار کتابخانه‌های آنجا را آتش زدند و به معابد میترا دست اندازی کردند و آن معابد را به آتش کشیدند.حمله تازیان به ایران عواقب بسیار بدی برای فرهنگ ایرانی‌ داشته است